Korzystanie ze strony internetowej www.tm.net.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.tm.net.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: info(at)tm.net.pl
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www .tm.net.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

§2 DEFINICJE

„Administrator” – Transcendentalna Medytacja Polska, z siedzibą w 05-123 Chotomów, ul. Kasztanowa 15, KRS 0000312213 
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa lub blog znajdujące się pod adresem www.tm.net.pl 
„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o szkoleniach, wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,
„Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

§3 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o szkoleniach czy wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej, o ile nie będzie to konieczne do zrealizowania newslettera.
6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać ze szkoleń, materiów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu szkoleń i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
12. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera „MailChimp” The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp , którego serwery znajdują się w USA, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
13. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp USA – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego Mailchimp
• home.pl sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa
14. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
15. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
16. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
• udzielona przez Użytkownika zgoda
• wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4 FORMULARZE
Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:
1. Formularz „Newsletter kursy TM” – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i imienia. Pola to są obowiązkowe. 
Opcjonalnie możesz podać także miejscowość i telefon oraz wybrać opcję kontaktu z nami . Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
2. Formularz „Zapisz się na kurs” – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem i poinformowanie go o najbliższym kursie, na który się zapisał. Ten formularz wymaga podania Imienia i Nazwiska, telefonu i e-maila.
3. Formularz kontaktowy - wymaga podania swojej nazwy, e-maila, tematu i treści wiadomości. Służy do bezpośredniego kontaktowania się z nami. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem i odpowiedzi na pytania, które zadał.

§5 USŁUGA NEWSLETTER
1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu „Newsletter kursy TM” lub Imienia, Nazwiska, telefonu i e-maila podanych w formularzu „Zapisz się na kurs”. Dane nazwy i e-maila podanych w „Formularzu kontaktowym” Administrator będzie używał tylko do odpowiedzi na zadane pytania.
6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1. Wypełnienia formularza Newsletter
6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności 
6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego
6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.
10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6 TECHNOLOGIE
1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
2. W celu korzystania ze strony internetowej www.tm.net.pl niezbędne jest posiadanie:
2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronach www.tm.net.pl lub na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Informacje o usługach przedstawione na stronie www.tm.net.pl obowiązują od 23 maja 2018 r.